Bình Dương: Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực

TĐKT - Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Cùng với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua của tỉnh luôn được duy trì, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được thực hiện có hiệu quả ở các ngành, các cấp và địa phương. Các phong trào thi đua được phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là phong trào thi đua mang tính đặc thù của một tỉnh công nghiệp: Phong trào giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ”... được triển khai sâu, rộng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh và luôn chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế.


Công nhân Công ty cổ phần Đông Hưng, KCN Tân Đông Hiệp A, Bình Dương hăng hái lao động, sản xuất

Đặc biệt, phong trào xây dựng thôn mới (NTM) đạt được những kết quả tích cực. Phong trào đã được phát động và lồng ghép với nhiều phong trào khác: “Ngày chủ nhật xanh”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị...

Nhờ hướng đi đúng đắn, phong trào đã đem lại kết quả khả quan. Đến nay, tỉnh có 42/48 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Điểm nổi bật trong phong trào xây dựng NTM của Bình Dương là tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa cho phong trào, không có nguồn hỗ trợ từ trung ương, do đó không có nợ đọng xây dựng cơ bản.


Tags: Tin tức

Đăng nhận xét

Tin liên quan